Anasayfa Ekonomi Kapitalizm Nedir? Öğrenme Garantili Makale

Kapitalizm Nedir? Öğrenme Garantili Makale

Kısaca kapitalizm, üretim araçlarının özel girişimlerin elinde olduğu ekonomik ve sosyal bir sistemdir. Çoğu kişi tarafından farklı yerlere çekilebilen bu paradigma hakkındaki bilmeniz gereken her şeyi anlatıyoruz.

18

Kapitalizm, ticaret ve endüstrinin devletten ziyade özel girişimlerin elinde olduğu bir ekonomik sistemdir. Avrupa’da ortaya çıkan kapitalizm tarihi 15. ve 16. yüzyıllara kadar uzanır.

Kapitalizm, üretim araçlarının, ürünlerin ve hizmetlerin üretimi için işçilere iş vererek kontrol altına alınması olarak tanımlanabilecek kapital kavramı etrafına şekillenmiştir. Bu anlayış, kar edip büyüme amacı güden özel işletmeler arasındaki rekabete dayanan bir ekonomi yaratmaktadır.

Özel mülkiyet ve kaynaklara sahip olma hakları, kapitalist bir ekonominin kilit taşlarıdır. Bu sistemde kapitalist olarak da bilinen özel girişimciler veya şirketler fabrikalar, makineler, hammadde gibi üretim için gereken araçları kontrol ederler. Saf kapitalizmde işletmeler, birbirleri arasındaki rekabetten ötürü sürekli daha iyi ürünler üretmeye ve fiyatları belirli bir seviyenin altında tutmaya mecbur kalacaklardır.

Sistemin diğer bir parçası olan işçiler de yaptıkları iş karşılığında kapitalistlerden para alırlar. Kapitalist sistem içerisinde emek de diğer her şey gibi alınıp satılabildiği için işçiler değiştirebilir. Bu sistemin diğer bir potansiyel parçası da emeğin sömürüsüdür. Emeğin sömürüsü, en basit anlamda “işverenlerin işçinin emeğinin hak ettiğinden daha azını işçiye ödemesi” olarak tanımlanabilir.

Kısaca Kapitalizm Ne Demek?

Kısaca kapitalizm, endüstri ve ticaretin devlet tarafından değil, kapitalist olarak da ifade edilen şirketler veya özel girişimciler tarafından kontrol edildiği ekonomik ve sosyal sistemi ifade etmektedir.

Kapitalizm kurucusu Adam Smith olarak kabul edilir. Bu ekonomik ve sosyal sistemin kurucusu Smith’e göre kapitalizmin etik temeli, her insanın hayatını istediği gibi idame ettirebilme hakkıdır. Çok sığ görünmesine rağmen bu kısa cümle bile başlı başına kapitalizm tanımı olarak kabul edilebilir.

Kapitalizmin en kapsamlı, aynı zamanda kısa ve özet niteliğindeki tanımlarından biri, filozof Ayn Rand tarafından şöyle verilmiştir. Hiç kuşkusuz Rand’ın bu tanımı kapitalizmin değişik seviyelerdeki kilit özelliklerini de ortaya koymaktadır:

“Kapitalizm, en temelde mülkiyetin bireysel olarak elde edilebildiği özel mülkiyet hakkı gibi bireysel hakların tanınmasına dayanan bir sosyal ve ekonomik sistemdir. Bireysel hakların tanınması, insan ilişkilerindeki fiziksel zorlamayı ortadan kaldır; bu haklar, temelde yalnızca zorla ihlal edilebilir. Kapitalist toplumlarda bu fiziksel zorlamaya hiç kimse veya hiçbir grup cesaret edemez. Böyle bir toplumda devletin tek görevi, vatandaşlarının haklarını korumaktır. Devlet, vatandaşlarının öz savunma hakkının uygulayıcısıdır ve bu hakkı yalnızca vatandaşları üzerinde fiziksel zorlama eylemine kalkışan güçler için kullanabilir; böylece devlet, objektif bir kontrol altında misilleme uygulayan bir araca dönüşür.”

Bu ekonomik ve sosyal sistemin geçmişini maddeler halinde hazırladığımız Kapitalizm Tarihi sayfamızda bulabilirsiniz. Ayrıca daha kısa tanımlar ve birtakım ilginç gerçekleri derlediğimiz Kapitalizm Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.

Kapitalist Sistemin 5 Temel İlkesi

Kapitalizm birkaç önemli ilkeye dayanır ve bu ayrılamaz ilkelerin parçalarından oluşur. Bu nedenle kapitalizmi daha iyi anlayabilmek için sistemin dayandığı ilkeleri bilmek son derece önemlidir.

1. Özel Mülkiyet

Kapitalizmin temelinde emeğin ve ürünlerin serbest ticareti vardır; bu serbestliği özel mülkiyet hakkı olmadan sağlamak mümkün değildir. Mülkiyet hakları aynı zamanda kapitalistleri, ellerindeki kaynakları olabilecek en iyi şekilde kullanmaya ve piyasada rekabet oluşturmaya itmelidir.

2. Veraset Kurumu

Miras hukukunun önemli konularından biri olan veraset kurumu kapitalizmin temel ilkeleri arasındadır. Özel mülkiyetin ayrılamaz bir parçası da olan veraset kurumu kapitalizm sistemi için bağlayıcı ve mutlak gerekli bir koşuldur. Bu ilke sayesinde, kapitalist sistemlerde her birey istediği kişilere veya kendi soyundan gelenlere servetini bırakma hak ve özgürlüğüne sahip olur.

3. Kar Amacı

Kapitalizmin diğer temel prensiplerinden biri de işletmelerin temel amacının kar etmek, yani para kazanmak olmasıdır. İşletmeler bunun için masraflarını en aza indirmeye, satışlarını da olabilecek en pahalı seviyeden yapmaya çalışırlar. Serbest piyasa savunucularına göre üreticilerin kar amacı gütmesi, kaynakların da en iyi şekilde dağılmasını sağlayacaktır.

4. Piyasa Rekabeti

Saf kapitalist ekonomilerde (komuta ekonomileri ve karma ekonomilerin aksine) özel işletmeler ürün ve hizmet sağlama konusunda birbirleriyle rekabet halindedirler. Bu rekabet, üreticilerin daha iyi mallar üretmesini ve üretilen malları rakiplerinden daha ucuz bir fiyata satmayı düşünmesini sağlar.

5. Ücretli İşçilik

Kapitalizm içerisinde üretim araçları, küçük bir insan grubu tarafından yönetilir. Üretim araçlarına sahip olmayan insanların hayatlarını geçindirmek için yapacakları şey, zamanlarını ve emeklerini satmaktır. Bunun sonucunda kapitalist ekonomiye sahip toplumlarda halkın ciddi bir kısmını ücretli işçiler oluşturur.

Sosyolojik ve Politik Anlamda Kapitalizm

Kapitalizm kavramı her ne kadar genelde yalnızca ekonomi ve serbest girişimcilik için kullanılsa da, sosyolojideki kapitalizm kavramı daha inceliklidir.

Sosyal bilimcilere göre kapitalizm bağımsız bir olgu değildir; kültürü, ideolojileri (insanların içinde bulundukları dünyayı nasıl anlayıp yorumladıklarını), değerleri, inançları, normları, kişiler arası ilişkileri, sosyal enstitüleri, politik ve yasal oluşumları direkt olarak etkileyen bir sisteminin parçasıdır.

Kapitalizm hakkındaki en ayrıntılı incelemeler, Das Kapital ve Friedrich Engels ile beraber yazdığı Komünist Manifesto eserleriyle tanınmış, 19. yüzyılın önemli filozoflarından Karl Marx tarafından yapılmıştır. Kapitalizm için kitap tavsiyeleri arıyorsanız bu iki eserden başlamanızı öneririz.

Karl Marx, makineler, fabrikalar, toprak gibi üretim araçları ve özel mülkiyet, kapital ve emtialar gibi üretim ilişkileri arasındaki karşılıklı ilişkiyi ve kapitalizmi ayakta tutmak için gereken kültürel gücü (politika, hukuk, kültür, din) irdelemek adına temel ve üstyapı kavramlarını geliştirmiştir. Marx’a göre bu elementler, birbirlerinden ayrı düşünülemez. Diğer bir deyişle, örneğin kültürü tek başına ele alıp genel kapitalist yapıdan bağımsız düşünemezsiniz.

Kapitalizmin politik temeli ise bireysel haklara ve özgürlüklere dayanmaktadır. Devletin görevi, toplumun tüm ilişkilerini fiziksel zorlamadan ve sonucunda oluşacak hilelerden korumaktır.

Objektif kontrol kavramı da kapitalizmin hukuksal temeline dikkat çeker. Kapitalizm, hukuksal açıdan bakıldığında bireysel haklara dayanan ve hukukun üstünlüğünü insanın üstünlüğünden önemli gören bir sistemdir. Böyle bir sistemde insan, başkalarının bireysel hakkına tecavüz etmediği sürece istediğini yapmakta serbesttir. Devlet ise bir düzenleyici değil, yalnızca bir hakemdir.

Ekonomik olarak baktığımızda ise böyle bir yasal düzenlemenin serbest piyasa ekonomisine eğileceğini görmekteyiz. Kapitalizme göre nasıl din ve devlet birbirlerinden ayrıysa, ekonomi ve devlet de birbirlerinden ayrı olmalıdır. Belirli bir etik, politik ve legal temele oturtulmadığı sürece serbest piyasa yalnızca sözde “serbest” olacaktır.

Bu arada, kapitalizm örnekleri arasında en iyilerden biri olarak Amerika Birleşik Devletleri gösterilebilir. Zira bu sistemin yuvası olarak da bilinen Amerika kapitalizmin tüm detaylarıyla gözlemlenebileceği en doğru adrestir.

Sosyalizm – Kapitalizm Karşılaştırması

Kapitalizm, son birkaç yüzyıldır dünya üzerinde en yaygın olan ekonomik modeldir. Kapitalizmin dünya üzerindeki en büyük rakibi, üretim araçlarının, genelde demokratik yollarla, toplumun elinde bulunduğu sosyalizmdir. Kapitalizmin aksine sosyalizm olarak bilinen sistemde, üretim araçları kapitalistlerde değil, toplumun elinde bulunur.

Sosyalizmin savunucuları, üretim araçlarının bireyler yerine kooperatifler aracılığıyla toplumun elinde olmasının gelirin daha eşit bir şekilde dağıtılmasını sağlayacağını söylerler. Onlara göre yapılan yatırımın meyvelerinin bireysel yatırımcılar yerine kar payı ödemeleri gibi yöntemlerle tüm topluma eşit şekilde dağıtması gerekir.

Kapitalizm Sosyalizm Farkları için bağlantıya bakabilir ve bilgilerinizi derinleştirme imkanı bulabilirsiniz. Umarız bu yazımızda size kapitalizm hakkında genel bir tanım verebilmiş ve herkes tarafından farklı yerlere çekilen bu paradigma hakkındaki bazı doğru bilinen yanlışlara açıklama getirmemiz mümkün olmuştur.

Yatırım İşlemlerine Başlayın

Ücretsiz Yatırım Simülatörü ile VİOP'ta hisse senedi, altın ve döviz gibi tüm yatırımları risk almadan deneyin. 100.000 lira sanal para ile risk almadan yatırım yapmayı öğrenin. Yatırım Simülatörünü bugün deneyin >>

18 Yorum

 1. Kapitalizmin etki ettiği insan gücü ve yeteneği insanı keşfetmeye başlatmıştır. İnsan yarattığı ürünlerle hem kendini hem dünyayı keşfetmiştir, sonra keşfettikleriyle beraber tekrar kendini sınamıştır, keşfetmeye devam etmektedir, insan dünyaya bunun için cennetten gönderilmiştir.

  Gerçek budur, kişisel özgürllükler sayesinde dehalar, akıllılar, yetenekliler dünyalar kurmaya başlamıştır, iş bilenin kılıç kuşananın olmuştur. Bu öyle bir aklın, bilginin ve yeteneklerin yükselişiydi ki, eski sömürücü yenilmez güçler bile sömürülen biçarelere dönmüşlerdi.

  İşte eğitim doğru olduğu zaman bu gücü insanına verebilecek güçtedir, ancak tabi yıkılamayan tabular, gelenekler ve dini otorite ve daha birsürü lüzumsuz güruhlar buna engel olmuştur.

  Her millet hak ettiği dünyada yaşar.

 2. İnsanlık tarihi böyle sistemlerle doludur. Yapılan sistemler birbirine hiç benzememiş olabilir veya benziyor da olabilir. Kapitalizm kurallı bir doğal seleksiyon gibidir. Nasıl ülkenin başına gelen bir Liderin, tarihin akışını değiştiriyorsa, yepyeni nesillerin, yaşadıkları dönemin özellikleri ve aldığı kültürlerden şekillenen düşünce ve fikir yapıları doğrultusunda, dünya öngörülemez bir Sistem Seleksiyonu içine girmiştir. Binlerce yıldır, kalabalıklaşan o dünya nüfusunda kayda değer hiçbir sistem veya din eşitlik, adalet, yeknesak ve tutarlı, eşitlikçi bir düzen veya sistem getirememiştir, getiremez de. İnsan tamamen aciz ve aptal bir varlıktır. 1.500.000 yıl sadece çakmak taşından taş baltayla yaşamıştır insanlar. Son 10.000 yılda ağır ağır nüfus çoğaldığı için, birçok insanın el birliğiyle bugüne kadar gelebilmişizdir. Dünyadaki tüm ülkeleri ayırıp, ayrı ayrı gezegenlere attığınızı bir hayal edin. Binlerce yıl sadece taş oyup karınlarını doyurabilmekten başka hiçbir şeyi yapamayacaklardır. Elinizde tuttuğunuz telefon, bu cümleleri yazdığım klavye ve bunun gibi binlercesi sadece nüfus çoğunluyla ve bu nüfusların yavaş yavaş toplanan kaynaklarıyla yapılabilmiştir. Bundan çıkardığım mantık, tamamiyle aciz ve aptal olduğumuzdur. Çoğunluğu bir arada tutan sahte sistemler, dinler, ve birçok kültürel soyut değerler olmasa, hala taşı taş üzerine vurup, mağaradaki kadınlarla sevişmekten öteye gidememiştik.

 3. Karl Marx kapitalizm kendi yıkımının tohumlarını da içerir demiş, ama gel gör ki ironik bir şekilde bu tasvir komünizm için geçerli olagelmiştir. Daha da başka bir şey demeyeceğim.

 4. Kapitalizmde bireyler ve şirketler kendi kazançları için rekabet edebilirler, mal ve hizmet fiyatlarını serbest piyasa güçleri belirler. Devletin tek rolü bu düzeni korumaktır. Yorumlarda böyle bir sistemin olmadığını söyleyen zır cahilleri de görmüş olduk, o da dikkate değer ayrı konu.

 5. Kapitalizm bana Gordon Gekko’nun Wall Street Money Never Sleeps filmindeki “açgözlülük iyidir” sözünü hatırlatıyor. Kapitalizmin ne olduğunu ve insanları ne hale getirebileceğini görmek için izlemenizi tavsiye ederim.

 6. Tepeden tırnağa yanlış. Kapitalizm diye bir SİSTEM hiç olmadı. Anlattığınız millattan önceden beri var olan doğal seleksiyon ekonomisi. Kapitalizm kapital sahiplerinin bütün kuvvetleri elinde tuttuğu sistemdir. Teoride kalmıştır. Marx’ın yanlış çıkan öngörüsünden ibarettir.

 7. Kapitalizm sel suyu gibi kirli bir o kadar acımasız önüne gelen her şeyi yok eden beslendiği yağmur suyu olmasına rağmen yağmurun doğasına ters çalışır yağmur toprakta filizi yaşatır sel suyu ise filizi yok etmek için çalışır onu temizlemek yada durdurmak için çalışanların durumu bardakla temiz suyu sel suyunun içine aktarmak gibi çok kısa süre sonra o sel suyunun içinde kaybolurlar ve akıntı her temiz şeyi yok eder bütün kirli ve çıkar odaklı sistemleri tek çözümü allah yoludur.

 8. Bu görüş bencillilkten başka bir şey değildir, geri kafalılıktır. Ben üreteyim ağam yesin demektir, feodalitenin farklı bir adıdır. İnş. bu sistemi savunan beyinsizler kalmamıştır.

 9. Dostum bana kalırsa yüksek derecede yanlış bir görüş. Tamam Batı devletleri bu yüzden aşırı şekilde gelişmiş ve ileride olabilir ama Ahiret de var!

 10. Yani olaydan anladığım kadarıyla kapitalist düşünce sadece para ve çeşitli para eden kaynakların kullanılma özgürlüğüdür doğru mu?

  • Doğru arkadaşım. Kapitalizmde hiçbir şekilde engel, yatırımlarda sınır yoktur ve piyasada devlet müdahalesi söz konusu değildir.

 11. Kapitalizm de özet şudur, gücün ölçütü paradır. Arkadaş çok güzel anlatmış. Kapitalist sistemin tarihi feodal düzenden başlıyor. Önce insanların ne kadar çok toprağı varsa o kadar güçlü ve zengin kabul edilirdi. Şimdi durum değişti. Para her şey. Ne kadar paran varsa o kadar şey yaparsın. Paran varsa en iyi hastanelere gidersin, paran varsa en iyi yemekleri yersin, paran varsa maddi anlamda satın alınabilecek her şeyi satın alırsın. Paran yoksa anladın sen onu. Kapitalizm budur işte.

 12. Kapitalist sistemin zenginler tarafından bile sorgulandığı yılları yaşıyoruz. Doğru olan belki yarıyarıya devlet müdahalesidir. Eşitlik diye bir şey kalmadı. Kapitalist her ülkede durum böyle.

 13. Yanlış düşünüyorsun. İkinci paragraf bilgi değil eleştiri kişisel görüşünle alakalı. Kapitalizm tarihinde feodaliteden bahsedip, merkantilizm teorisinden bahsetmemen de işin bir diğer garip yani. Kişisel yorumunu eklememiş olsaydın bu yorumu yapmayacaktım.

Yorum ekle

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen adınızı buraya girin